Chương trình “CHỌN AI ĐÂY”

Loại màn hình

P3OD

Kích thước

9.75m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

20-21/02/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.