Hội nghị Tim Mạch – Lão Khoa Bệnh viện Thống Nhất

Loại màn hình 

P3 M1

Kích thước 

10m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

28,29/10/2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.