Ngày giỗ cha Phanxico Trương Bửu Diệp

Loại màn hình 

 P3OD & P4OD1

Kích thước 

6m & 12m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10-12/03/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.