Phim trường MCV – Giếng trời 

Loại màn hình

P3 outdoor

Kích thước

6m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

11/02/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.