Quay hình ngày 10/06/2023

Loại màn hình

p3 M1

Kích thước

24m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10/06/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.