Quay hình ngày 6,7/05/2024 tại phim trường stylelist

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

165,25 M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

6,7/05/2024 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.