Quay hình tại phim trường Phong Cách

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

32M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

25/04/2024 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.