Sự kiện Charm ngày 23/05/2024 Gem Center

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

18M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

23/05/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.