Sự kiện GALA của MICO

Loại màn hình 

P3OD2

Kích thước

61m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

30/11/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.