Sự Kiện KOVA tại Mai House Saigon Hotel

Loại màn hình

P3 OD & P2,9

Kích thước

26,5m2 & 14m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

18/02/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.