Sự kiện ngày 03/08/2023

Loại màn hình

 P3m1

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

03/08/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.