Sự kiện ngày 04/06/2024

Loại màn hình

P2.5

Kích thước

3,69M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

4/06/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.