Sự Kiện Ngày 15/06/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

44M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

15/06/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.