Sự Kiện Ngày 20/04/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

24,5M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

20/04/2024 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.