Sự Kiện Ngày 26/12/2022 [Medusa]

Loại màn hình LED

P3O

Kích thước

18m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

26/12/2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.