Sự kiện ngày 31/12/2022

[ Medusa ]

Loại màn hình LED

p3OD

Kích thước 

21m

Tỷ lệ điểm chết

Không có 

Thời gian

31/12/2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.