Sự kiện ở Tân Cảng

Cái Mép

Loại màn hình LED

59,5 m P3 indoor

Tỷ lệ điểm chết

Led đẹp

Thiết bị điều khiển

Laptop macbook chạy bình thường

Thời gian

21/07/2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.