Sự kiện tại Đài Truyền Hình HTV “Dân hỏi chính quyền trả lời”

Loại màn hình 

P3m1

Kích thước

13.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

07/01/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.