Sự kiện tại Khách sạn Renaissance

Loại màn hình 

P3O2

Kích thước

24m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

18/11/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.