Sự kiện tại Tòa nhà Time Square

Loại màn hình 

P3O2

Kích thước

28m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

21/11/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.