Sự kiện trường Tây Úc 

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

24M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

24,25/05/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.