Sự kiện truyền hình ”  Dân hỏi chính quyền trả lời ”  ( HTV)

Loại màn hình

p3 M1

Kích thước

22m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có 

Thời gian

8/1/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.