Sự kiện Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 10

Loại màn hình

 cabinet P3OD

Kích thước

36m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

19/05/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.