Gameshow Ký Ức Vui Vẻ Tại Mai House Saigon Hotel Ngày 25.12.2020 (39m2 MH Led P3 indoor)4

Gameshow Ký Ức Vui Vẻ

Loại sản phẩm

P3 Indoor

Kích thước màn hình

39m2

Địa điểm

Mai House Saigon Hotel

Thời gian

25.12.2020