Gameshow Sun Rise

Loại màn hình

p3M1

Kích thước

30.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

20,21 & 23/02/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.