Ghi hình tại Phim trường Sky Shop

Loại màn hình

P2.9

Kích thước

9.75m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

14-15/4/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.