Hội nghị Gặp gỡ chủ tịch UBND Thành Phố và chủ tịch các Phường, xã, thị trấn- Thành uỷ TPHCMTitle Element

Loại màn hình

P3 indoor

Kích thước

30m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

27/04/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.