Lễ rước đuốc truyền thống

Đại học Bách khoa

Dòng sản phẩm
P4 Outdoor
Kích thước
211 m2
Địa điểm
ĐH Bách Khoa
Thời gian
09.01.2021