New year party

Sự kiện ngày 9/1/2023

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

12.5m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

09/01/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.