Nhanh Như Chớp ngày 28,29/04/2024

Loại màn hình

P3M1 & P4O2

Kích thước

38M (22M P3M1 & 16M P4O2)

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

28,29/04/2024 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.