Sự kiện Hội Thảo tại KS The Reverie Q1

Loại màn hình

P3OD2 (1M)

Kích thước

32M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

10/03/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.