Sự Kiện Ngày 13/10/2023

Loại màn hình

P3o2

Kích thước

27m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

13/10/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.