Sự kiện ngày 24,25/04/2024

Loại màn hình

P3O2 

Kích thước

32M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

24, 25/04/2024 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.