Sự kiện ở Phim trường Sky shop

Loại màn hình

Cabinet P2.9

Kích thước

13.75m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

14 – 16/03/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.