Sự kiện Sản phẩm Booth Thiên Long tại SECC, Quận 7

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

26-28/04/2023

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.