Sự kiện tại Gem Center- Sảnh Grand Castor

Loại màn hình 

P3M1

Kích thước

42m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

20/01/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.