Sự kiện tại Medusa

Loại màn hình

P3OD2 

Kích thước

18M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

28/02/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.