Sự kiện tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)

Loại màn hình 

P3O2

Kích thước

15m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

Không có

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.