Sự kiện THISKYHALL Mai Chí Thọ

Loại màn hình

P3OD2 & P3OD1

Kích thước

57m & 33m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

14/03/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.