Talk show 

“Gặp thầy giỏi được thuốc hay”

Loại màn hình

P2.9

Kích thước

13,75m

Tỷ lệ điểm chết

Không

Thời gian

Từ ngày 

10-13/10/2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.