Truyền hình trực tiếp:

” Dân hỏi Chính quyền trả lời”

Loại màn hình

33m P3In

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Địa điểm

Phim trường đài TH HTV

Thời gian

6/11/2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.