Sự kiện ngày 06/04/2024

Loại màn hình

P3O

Kích thước

10M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

06/04/2024

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.