Sự kiện ngày 26/12/2022

Loại màn hình LED

P3OD

Kích thước 

24m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

26/12/2022

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.